Постъпване в I клас 2020-2021г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ПЪРВИ КЛАС

 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интернет
  страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 27.03.2020
  г.
 2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас – от 27.04.2020 г. до
  15.05.2020 г. вкл.
 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи
  клас – 04.06.2020 г.
 4. Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 05.06.2020 г.
 5. Записване на приетите деца – на 08.06.2020 г. и 10.06.2020 г.
 6. Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 12.06.2020 г.
 7. Попълване на свободните места – от 15.06.2020 г. до 16.06.2020 г. вкл.
 8. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки – до 11.09.2020 г.

Среща с бъдещите първокласници и техните родители – месец септември 2020 година

Указания за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Документи за прием:

 1. Попълнено заявление за прием в първи клас;
 2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
 3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от
  настойник;
 4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане на полагане на грижи за детето
  (при необходимост);
 5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго
  лице да подаде заявлението;
 6. Удостоверение за раждане на детето (копие);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал, или декларация,
  че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина
  деца);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родител (при необходимост);
 9. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост). Родителят /настойникът/ лицето на което е възложено полагане на грижи за детето
  подава необходимите документи за прием в канцелария – завеждащ административна
  служба (секретар) на училището.

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Архиви

Всички публикации, хронологично...

Страници

Информация за НУ Белослав...